องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เลขที่ 151/1 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทร. 0 4251 6293 โทรสาร. 0 4251 6293 E-mail : Hattasit_ps@hotmail.com puchoke@gmail.com