ชื่อ - นามสกุล :นายเชี่ยวชาญ อินทริง
ตำแหน่ง :รอง ประธานสภาฯ (1)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.ศรีสงคราม เขต 3
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : รอง