ชื่อ - นามสกุล :นายวิจิตร มังคละคีรี
ตำแหน่ง :รอง ประธานสภาฯ (2)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.เมืองนครพนม เขต 2
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : รอง