ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา ศรีธิราช
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด